پروژه پترو پالایش خورشید زاگرس

شرکت پتروپالایش خورشید زاگرس در سال 1399 در مساحتی حدود 12 هکتار به منظور تولید فراورده های مختلف نفتی با ظرفیت ماهیانه 20000 تن شامل نفتای سبک و سنگین، انواع هیدروکربن، لوب کات سبک وسنگین، انواع حلال های مختلف، سوخت کشتی و همچنین تولید ماهیانه 15000 تن انواع گرید های قیر در استان لرستان شهرستان…

پروژه HAZID پترو پالایش خورشید زاگرس

شرکت پتروپالایش خورشید زاگرس در سال 1399 در مساحتی حدود 12 هکتار به منظور تولید فراورده های مختلف نفتی با ظرفیت ماهیانه 20000 تن شامل نفتای سبک و سنگین، انواع هیدروکربن، لوب کات سبک وسنگین، انواع حلال های مختلف، سوخت کشتی و همچنین تولید ماهیانه 15000 تن انواع گرید های قیر در استان لرستان شهرستان…